Direct naar content

Regionaal Expertiseteam

Het Regionaal Expertiseteam is een bijzondere afdeling van Onderwijscentrum de Twijn. Het is een team van specialisten dat het reguliere onderwijs vanuit de Twijn in een grote regio rondom Zwolle ondersteunt bij het vormgeven van passend onderwijs.

Reguliere scholen hebben veel expertise in huis om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, gedragsproblemen of  leerproblematiek te ondersteunen. Ze kunnen de meeste leerlingen verder helpen binnen een eigen zorgstructuur. Soms krijgt u een leerling op school die ernstig en langdurig ziek is. Of waarbij sprake is van  lichamelijke beperking of aandoening en/of een stagnerende of vertraagde ontwikkeling. Deze leerlingen hebben vrijwel altijd extra ondersteuning nodig van u op school.

Voor scholen is het vaak een zoektocht om de specialistische en specifieke begeleiding die deze leerlingen nodig hebben aan te bieden. Dit kan komen omdat een ziektebeeld of diagnose nog onbekend is op een school, maar ook omdat de school niet de benodigde specialistische kennis in huis heeft en onzeker is over de gevolgen voor het onderwijs.

Het Regionaal Expertiseteam van de Twijn ondersteunt scholen hierin met consultatieve ambulante begeleiding of scholing.

"Het persoonlijke contact, de korte lijnen en de deskundige kijk maakte het een fijne samenwerking"

Henriette*, moeder van Nova*

We hebben heel positieve ervaringen met de Ambulante Dienstverlening van de Twijn. Onze AB-er heeft onze dochter begeleid van groep 4 t/m groep 8 door regelmatig op school mee te kijken hoe het gaat in de klas. Door de leerkrachten en onze dochter tips en adviezen te geven over de praktische dagelijkse dingen op school. Ook was ze aanwezig bij de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Zo wordt een doorgaande lijn gewaarborgd en is dezelfde begeleiding mogelijk op het VO als op de basisschool.

Het persoonlijke contact, de korte lijnen en de deskundige kijk op de situatie maakte het voor ons tot een heel fijne samenwerking.

*namen bekend bij de AB

Vragen over passend onderwijs binnen uw reguliere school?

Wanneer een school een leerling heeft met een lichamelijke beperking,  richten de ondersteuningsvragen zich vaak eerst op aanpassingen in materiaal of schoolomgeving. Bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen, zoals het toegankelijk maken van schoolgebouw, klas of toilet, ander schrijf- en verwerkingsmateriaal, ander meubilair of overige praktische zaken.
Soms heeft een lichamelijke beperking ook invloed op de leerontwikkeling van een kind. Een andere lesaanpak of een ander lesaanbod kan dan helpen.
Vaak is de leerling de enige op school met een dergelijke beperking. Een uitzonderingspositie is niet altijd fijn, hoe geaccepteerd een kind ook wordt door de omgeving. Aandacht voor de sociale én emotionele ontwikkeling is daarom van belang.
We ondersteunen u tevens met juiste protocollen en geven instructie en voorlichting over voorbehouden handelingen op school.

Een leerling die langdurig ernstig ziek is, heeft vaak veel behoefte aan vaste structuren en contacten op school. School is een veilige setting waar ze weer even kind mogen zijn tussen ziekenhuisbezoeken of onderzoeken door. De ziekte, de medicatie, de onderzoeken en de impact van het hele proces zorgen voor vermoeidheid, spanning, onderbroken contacten of afwezigheid. Goed contact met school is daarom van grote waarde.
Daarnaast kan het nodig zijn dat uw leerling medicatie op school krijgt. Hierbij ondersteunen we u met goede voorlichting, juiste protocollen, instructie en scholing zodat de voorbehouden handelingen uitgevoerd mogen worden op school.

Van elkaar en met elkaar leren is van grote meerwaarde. Iedereen mag zich ontwikkelen naar zijn beste kunnen. Scholen hebben de taak om kinderen hierin te ondersteunen en te begeleiden. In de praktijk kan dit echter wel voor uitdagingen zorgen en tot zoektochten leiden. Binnen een klas verschillende leerniveaus aanbieden vraagt veel organisatie en kennis. Voor kinderen die zeer moeilijk leren is een andere taakaanpak en een ander lesaanbod nodig. Vaak hebben deze leerlingen ook begeleiding nodig op andere ontwikkelingsgebieden. Het vraagt wat van de leerling, maar zeker ook wat van de rest van de groep en vooral veel van de leerkrachten. Onze ZML-experts ondersteunen praktisch op het gebied van lesaanbod en leerlijnen, ze luisteren naar uw ondersteuningsvraag, observeren en maken een vertaalslag naar uw onderwijspraktijk. Ze geven u dieptekennis over de diagnose.

In de klas heeft u soms te maken met leerlingen die een onhandige motoriek hebben. Ze hebben moeite met bewegen, bewegen houterig, struikelen en botsen. Leerlingen waarbij regelmatig spullen van tafel vallen, die spullen kwijt zijn en bewegingsonrust laten zien. Deze leerlingen hebben soms de diagnose DCD.
In de groep kunnen ook leerlingen zitten die moeite hebben met schrijven. Ze hebben een slecht leesbaar handschrift, hebben moeite met op de lijntjes schrijven en/of met het tempo van schrijven. De motoriekspecialisten, ergotherapeuten of schrijfspecialisten van het expertiseteam denken met u mee in een aanpak, ze screenen of doen verder onderzoek en komen bij u op school om een aantal weken lang een oefenprogramma aan te bieden aan deze leerlingen.

Binnen het VO is een groeiende groep leerlingen die het onderwijs niet (volledig) kunnen volgen vanwege lichamelijk onverklaarbare klachten of stress. Ze melden zich steeds vaker ziek, missen steeds meer van school. Ze voelen zich niet altijd begrepen, gehoord of gezien.  Het inhalen van werk of toetsen, weer aangaan van (sociale) contacten of weer ritme vinden kunnen hoge drempels vormen om weer naar school te gaan.  Veel jongeren hebben moeite om de vicieuze cirkel te doorbreken.
Binnen het expertiseteam hebben we ons gespecialiseerd in de aanpak en preventie van (geoorloofd) verzuim, stress bij jongeren, positieve gezondheid en gespreksvoering met jongeren.

Wanneer een leerling vastloopt in het onderwijs, zoekt u naar mogelijkheden om hem of haar te begeleiden. Soms is een oorzaak duidelijk en kan dat het uitgangspunt van de begeleiding zijn. Wanneer dit niet zo duidelijk is, wordt het moeilijker om een aanpak te kiezen. Het expertiseteam denkt met u mee in het formuleren van onderwijsbehoeften en mogelijke interventies. Wanneer deze interventies niet door u of ons uitgevoerd kunnen worden, dan brengen we u in contact met passende personen of instanties binnen ons brede netwerk.

Expertise

Onze kernexpertise is gericht op medisch lichamelijke en/of ontwikkelingsproblematiek (voormalig cluster 3) en het maken van een vertaalslag naar passend onderwijs binnen het reguliere onderwijs.

Daarnaast hebben we dieptekennis over motoriek,  gedragsproblematiek, (neuro)motorische ontwikkeling en prikkelverwerking. Speciaal voor het voortgezet onderwijs hebben we een uniek aanbod over positieve gezondheid, communicatie met jongeren en verzuimpreventie.

Heeft u vragen over een leerling met leerachterstand en/of lichamelijke problematiek of loopt u aan tegen knelpunten in het vormgeven van passend onderwijs? Twijfelt u of uw vraag past bij onze expertise? Wilt u even sparren over een leerling om te zoeken naar de juiste begeleiding? Bel of mail ons even, we denken graag mee.

Meer over onze expertise

Passend onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften, daar gaan we voor!

Regionaal Expertiseteam de Twijn

Ondersteuning

Een leerling met een spierziekte, hersenletsel, diabetes, een vertraagde ontwikkeling of gedragsmoeilijkheden vraagt veel van een school. Veelal is het vormgeven van het onderwijs een puzzel op veel niveaus. Een praktische vertaalslag naar de klas, wettelijke kaders, contacten met ouders en (para)medici, aanpassingen die nodig zijn, maar ook de emoties die komen kijken bij de leerling, de omgeving én bij u. Het is niet niks wanneer een leerling in uw klas ziek is of beperkingen heeft.
Ons team denkt praktisch met u mee en luistert naar uw verhaal.Meer over ons ondersteuningsaanbod

Scholing

Passend onderwijs vraagt veel kennis. Scholen hebben veel en steeds meer kennis in huis om leerlingen te ondersteunen. Door ons scholingsaanbod dragen we bij aan meer kennis op scholen en daardoor aan nog passender onderwijs! Wij verzorgen een breed scholingsaanbod vanuit onze totale expertise voor schoolteams, netwerken of besturen in zowel PO als VO binnen onze regio.

Meer over ons scholingsaanbod

Een multidisciplinair team

Binnen ons multidisciplinaire team hebben we allemaal hetzelfde doel: scholen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Door de diversiteit binnen ons team in achtergrond, kennis en specialisaties, versterken we elkaar en ondersteunen we u.

Binnen ons team werken gespecialiseerde ambulant begeleiders, ergotherapeuten, ambulant begeleiders bewegingsonderwijs, verpleegkundigen, orthopedagogen en  specialisten met specifieke expertise.

Meer over onze specialisten

Ons werkgebied

Wij komen in een grote regio van 50 km rondom Zwolle

Het Regionaal Expertiseteam heeft met bijna alle samenwerkingsverbanden (SWV) in deze regio een contract afgesloten en/of afspraken gemaakt over de inzet van onze ondersteuning. Op VO en MBO niveau zijn er ook contracten met individuele scholen.

Meer over onze inzet in de SWV

Het Regionaal Expertiseteam denkt graag met u mee!

Ons team met specialisten adviseert, ondersteunt en schoolt leerkrachten en docenten bij het vormgeven van passend onderwijs.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06