Direct naar content

Verlof

Een leerling kan per schooljaar hoogstens 10 dagen verlof buiten de schoolvakanties krijgen en uitsluitend als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Het uitgangspunt is echter dat verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, tenzij er sprake is van een zeer bijzondere reden.

Het verzoek om extra verlof moet ten minste 4  dagen vóór de betreffende afwezigheid ingeleverd zijn bij de groepsleiding. De netwerkdirecteur/teamondersteuner bekijkt uw aanvraag. U krijgt bericht wanneer het verzoek om extra verlof is goed- of afgekeurd.

Regels:

*

Niet als een zeer bijzondere reden worden aangemerkt door de Staatssecretaris in een toelichting:

• Een tweede vakantie
• Extra vakantie wegens wintersport
• Een extra lang weekend
• Deelname van leerlingen aan evenementen
• Een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst
• Het verlengen van een schoolvakantie met dagdelen
• Sportevenementen buiten schoolverband met uitzondering aan een nationaal team
• Concerten e.d.
• Tentoonstellingsbezoek buiten schoolverband
• De wens om eerder op vakantie te gaan, of later terug te komen met als reden: goedkopere vakantie, vermijden van files etc.
• Doktersbezoek en tandartsbezoek dient zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Voor dokters- of tandartsbezoek onder schooltijd dient verlof te worden aangevraagd.

Wel 'gewichtige omstandigheden' zijn:

Het voldoen aan een wettelijke verplichting (voor de duur van de verplichting)

Een verhuizing (1 dag binnen de stad, 2 dagen buiten de gemeente)

Het bijwonen van een huwelijk 1e, 2e, 3e graad (1 dag in de gemeente, maximaal 2 dagen buiten de gemeente

12 ½, 25-40-50-60-jarig huwelijks-, of ambtsjubileum van (ouders, pleeg-, stief-, grootouders); verlof op de feestdag

De viering van eigen nationale feest- en gedenkdag van allochtone medeburgers (verlof op de dag zelf)

Voor specifieke feestdagen of evenementen in het kader van dorpstraditie in uw gemeente die onder schooltijd vallen (wordt per situatie beoordeeld)

Het overlijden van bloed-, of aanverwanten in de 1e, 2e, 3e, en 4e graad (respectievelijk 4 dagen, 2 dagen en de laatste 2:1 dag verlof

vakantie in verband met werkomstandigheden: deze moeten blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever, of een verklaring over de aard van het bedrijf, of beroep van de zelfstandige ondernemer. Er wordt alleen toestemming gegeven wanneer deze schriftelijke verklaring bij het verzoek is gevoegd en de vakantie de enige mogelijke gezinsvakantie is.

Het bezoeken van een ouder / verzorger die i.v.m. werkzaamheden tenminste 1 jaar niet kan thuiskomen en dit bezoek niet in de schoolvakantie kan.

Een gezin dat binnen een jaar of langer niet op vakantie is geweest, krijgt onverwacht een vakantiereis aangeboden (bijvoorbeeld door het winnen van een quiz) (bewijs moet worden bijgevoegd).

Vakantieverlof dat noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie-verklaring van een arts of sociale instantie (bewijs moet worden bijgevoegd.

De vakantie dient zoveel mogelijk ingepast, c.q. aan te sluiten bij andere vastgestelde schoolvakanties.

De groepsleiding houdt de absenties bij in ParnasSys

Let op: Niet gemelde verzuim- en ziektegevallen etc. moeten als ongeoorloofd verzuim worden genoteerd.

Volgens de wet moet de school binnen twee dagen bericht van verzuim wegens ziekte ontvangen. Graag bellen tussen 08.10 en 08.30 uur. Of vul het formulier in op de website.

Afspraken met tandarts, huisarts, specialist enz. graag vooraf melden aan de groepsleerkracht.

Wij moeten ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar van de gemeente melden. Een melding gaat altijd via de secretaresse leerlingenzorg. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06