Direct naar content

Verdiepende workshops

Elke maand bieden we een verdiepende workshop aan voor onderwijsprofessionals die zich willen (blijven) verdiepen en verrijken met actuele dieptekennis en praktische tips voor hun onderwijssetting!

Afgelopen periode hebben we van veel individuele onderwijsprofessionals de vraag gekregen of we naast ons reguliere scholingsaanbod voor schoolteams, IB netwerken, begeleiders etc. ook workshops bieden op basis van (individuele) inschrijving op onze eigen locatie. Wij geloven in maatwerk, ook binnen ons scholingsaanbod, dus voor cursusjaar 2024/2025 bieden we wederom veelgevraagde workshops aan voor individuele onderwijsprofessionals uit zowel het PO als VO.

Nieuw in ons aanbod

Vanaf schooljaar 24-25 worden ook workshops gegeven i.s.m. de Ambelt. Vanuit gespecialiseerd onderwijs Zwolle geloven we in samenwerking en gedeelde expertise. Het aanmelden voor scholingen en workshops van zowel het Regionaal Expertiseteam als van de Ambelt verloopt via het Regionaal Expertiseteam en deze pagina.

Op deze pagina treft u de agenda van onze workshops en informatie over aanmelding, kosten en de locatie. Heeft u nog verdere vragen of belangstelling voor een andere scholing (voor uw school of team) uit ons reguliere scholingsaanbod? Stuurt u dan een mail naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl .

De data schooljaar 2024-2025 zijn bekend!

2024

25 sep Eerst bewegen dan leren, deel 1
16 okt Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, deel 1
13 nov Eerst bewegen dan leren, deel 2

2025

15 jan Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, deel 2
12 feb Kijken achter gedrag
19 mrt Gedrag beïnvloeden door reflectie en relatie
16 apr Traumasensitief onderwijs
14 mei Een introductie op ASS en ADHD (deze workshop wordt gegeven door de Ambelt)
4 juni Werken met aandacht

Scroll naar onder voor meer informatie én directe aanmelding!

15 mei 2024

Eerst Bewegen dan Leren (neuro motorische ontwikkeling)

Als kleuters hun potlood goed kunnen vasthouden, is hun (fijne) motoriek wel voldoende ontwikkeld voor groep 3 wordt vaak gedacht. Maar is dat zo?
Is een kind dat maar moeite blijft houden met de stap van hakken naar plakken misschien dyslectisch of kan er nog een andere oorzaak zijn? Kan dit ook nog een relatie hebben met wiebel- en friemelgedrag in de klas? En waarom is begrijpend lezen en zelfstandig werken voor sommige leerlingen zo moeilijk?

Opbrengst workshop:
Aan de hand van de ontwikkeling en rijping van het brein nemen we u mee in welke voorwaarden belangrijk zijn om tot leren te komen en wat u kunt doen om de leerlingen met bovenstaande uitdagingen te helpen.

Bestemd voor: PO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

12 juni 2024

Alarmen bij een kind

Om je als leerkracht of ouder te laten merken dat er ‘aan de binnenkant’ wat aan de hand is, laat een kind dat vaak merken met gedrag, een alarm. Dat kan een luid, soms storend voor iedereen alarm zijn, maar het kan ook een heel zacht, bijna onopgemerkt alarm zijn. Hoe fijn zou het zijn, als we onze kinderen nú al leren dat gevoelens er mogen zijn, getoond en gezien mogen worden en het niet altijd verstopt hoeft te worden met grote alarmen en gedrag? En hoe fijn zou het zijn, als jij anders kunt gaan kijken naar ‘het gedrag’ wat het kind laat zien en er dan ook daadwerkelijk minder last van hebt?

Opbrengst workshop:
Tijdens deze workshop nemen we je mee vanuit het Talentengedachtegoed van Els Pronk en Luk Dewulf. Door voorbeelden en oefeningen ga je verschillende alarmen bij een kind (en jezelf) herkennen, kom je meer te weten over het hebben van zwarte en gekleurde gedachten, merk je dat je (meer) helpende taal kunt gebruiken en word je tevens bewust dat je een positieve invloed kunt hebben als je dit gaat herkennen bij de ander en jezelf, meer dan je nu misschien denkt!
Je gaat het (schurende) gedrag van kinderen anders labelen.

Bestemd voor: PO en VO
Locatie: Dr. Hengeveldweg 2 Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 75 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 20

Direct aanmelden

25 sept en 13 nov '24

Eerst bewegen dan leren, Rijp voor het onderwijs vanaf groep 3

Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten!

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 is er veel aandacht voor de cognitieve

vaardigheden van kinderen, maar is het kind er ook qua zintuigelijke waarneming en motorisch klaar voor?

Als kleuters hun potlood goed kunnen vasthouden, is hun (fijne) motoriek wel voldoende ontwikkeld voor groep 3, zo wordt vaak gedacht. Maar is dat zo? Is het kind in staat om de stap van informeel handelen (doen) naar formeel handelen te maken? En is het voldoende rijp om langere periodes aan een tafel te kunnen werken of blijft het maar wiebelen en friemelen?

In twee bijeenkomsten gaan we kijken wat een kind nodig heeft om aan de leervoorwaarden vanaf groep 3 te voldoen. Welke stappen moet het kind hierin doorlopen en hoe kan je het kind helpen om de volgende fase te bereiken. De neuromotorische ontwikkeling van kinderen speelt hierbij een grote rol. Samen analyseren we de stappen die een kind moet maken van “lichamelijk leren” naar het werken op papier.

Opbrengst:

In bijeenkomst 1 gaan we vooral in op de neuromotorische voorwaarden voor het leren vanaf groep 3 en het belang hiervan en de belangrijke rol van lichaamsbesef en controle als fundament voor de verdere ontwikkeling.

In bijeenkomst 2 gaan we dieper in op het leren kennen en toepassen van de sensomotorische voorwaarden als voorwaarde voor lezen, schrijven en rekenen en hoe je vanaf groep 3 verder kunt bouwen op deze voorwaarden.

Het volgen van bijeenkomst 1 is een voorwaarde voor het kunnen volgen van bijeenkomst 2.

Bestemd voor: Leerkrachten en begeleiders in onderbouw en middenbouw
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: beide keren van 14.30-17.00
Kosten: 180 euro p.p. (totaalprijs 2 bijeenkomsten)
Deelnemers: min 5,  max 20

Direct aanmelden

16 okt '24 en 15 jan '25

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten!

In de klas heb je soms te maken met leerlingen die een andere (leer)ontwikkeling laten zien dan reguliere ontwikkelingslijnen. Soms zijn deze leerlingen bekend met bijvoorbeeld diagnoses als het Syndroom van Down of zijn ze (zeer) moeilijk lerend. Voor deze leerlingen is het leren op een reguliere school meestal moeilijk en ze hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Onderwijs geven aan deze leerlingen vraagt van jou als leerkracht of begeleider specifieke kennis en vaardigheden. De leerling heeft behoefte aan een specifieke pedagogische en didactische aanpak op maat, maar hoe doe je dat in de klas? Hoe zorg je ervoor dat de leerling een onderdeel blijft van de groep? Om jou te ondersteunen als leerkracht of begeleider in het vormgeven van passend onderwijs aan deze leerling(en) is dit nascholingsaanbod van twee opeenvolgende workshops ontwikkeld.

Bijeenkomst 1:

In deze bijeenkomst ligt de focus op de theorie rondom leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. Na een korte inleiding over de onderwijsbehoeften van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand wordt in de workshop kennisgemaakt met (ZML) leerlijnen, materialen, leermiddelen en hoe de al gebruikte methodes passend gemaakt kunnen worden. Deze bijeenkomst wordt bewust gegeven in een van de lokalen van Onderwijscentrum de Twijn, hierdoor krijg je direct beeld bij de praktische invulling en dagelijkse onderwijspraktijk. Binnen deze bijeenkomst is er tevens ruimte voor het uitwisselen van vragen en ervaringen.

Bijeenkomst 2

In deze bijeenkomst wordt gericht gekeken naar het OPP en een handelingsplan. Door een gericht plan van aanpak wordt de vertaalslag gemaakt richting jouw onderwijspraktijk. Er worden verschillende thema’s uit een schooldag belicht als bijv. zelfstandig werken, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, lesaanbod, materialen voor individueel werk en organisatie en klassenmanagement. De thema’s in deze bijeenkomst worden afgestemd op de behoeften en vragen van jou en andere deelnemers. Ook in deze bijeenkomst is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Boterdiep 5 en Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle 
Tijd: beide keren van 14.30-17.00
Kosten: 180 euro p.p. (totaalprijs 2 bijeenkomsten)
Deelnemers: min 5,  max 20

Let op! De eerste workshop vindt plaats in een van de lokalen van onderwijscentrum de Twijn

Direct aanmelden

12 feb '25

Kijken achter gedrag

Kinderen vertonen altijd gedrag en soms valt dat gedrag op. Een kind dat stil is, zich terugtrekt, een kind dat (over)schreeuwt, een kind dat vlucht of juist vecht. Dit (overleef)gedrag vertoont een kind niet zomaar, het heeft altijd een reden. Die reden is niet altijd zichtbaar. In deze workshop nemen we u mee om vanuit het Talentgericht gedachtengoed (Luk Dewulf,Els Pronk en Elke Busschots) áchter het gedrag te gaan kijken.

We gaan aan de hand van het “Venster van verduren (window of tolerance) kijken hoe gedrag verloopt, welke impact dit heeft en hoe het authentieke kind versterkt kan worden, zodat het (schurende) gedrag minder nodig is. Aan de hand van voorbeelden krijgt je zicht op het versterken van kinderen van binnenuit, zodat er meer ruimte ontstaat en het gedrag beter gereguleerd kan worden. Het ontdekken van Talenten is voor ieder kind van onschatbare waarde.

Opbrengst:
Je kijkt nóg meer naar de talenten en behoeften van de kinderen achter het zichtbare (schurende) gedrag. Je kijkt op welke gebieden je het authentieke kind meer kunt versterken, zodat er van binnenuit weer groei op gang kan komen en ‘gedrag ervoor’ minder nodig is

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 90 euro p.p.
Deelnemers: min 10,  max 25

Direct aanmelden

19 mrt '25

Gedrag beïnvloeden door reflectie en relatie

Een gedragsmatig moeilijke leerling kan niet los worden gezien van de situatie waarin het gedrag zich voordoet. Het gedrag van een leerling heeft invloed op de leerkracht, andersom heeft ook de leerkracht invloed op de leerling-leerkracht-interactie. De ene leerkracht ziet en ervaart meer of ander gedrag bij een leerling dan een andere leerkracht. Dit heeft invloed op het denken en handelen. Zelfinzicht is belangrijk hierin.

Opbrengst
In elf stappen werken we in deze workshop toe naar een persoonlijk professioneel portret. De eerste zes stappen gaan over het omgaan met en een plaats geven van de eigen persoonlijke ideeën en overtuigingen, uw constructen. Vervolgens wordt in vijf stappen ingegaan op de rol die deze constructen hebben voor jezelf, je waarden. Ook wordt bekeken welke rol de constructen hebben op de interactie met leerlingen in het algemeen en met leerlingen met gedragsproblemen. Bij het doorlopen van de stappen verzamel je veel gegevens en eigen reflecties en kijken we telkens ‘in de spiegel’ om te leren welk type gedrag van leerlingen je meer of minder aanspreekt en hoe dat komt. Dit geeft je de kans om jezelf in een moeilijke situatie met leerlingen, een ouder of een collega beter te begrijpen, waardoor je meer grip krijgt op je eigen handelen en daarmee meer grip krijgt op de situatie.

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 90 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

 

16 apr '25

Traumasensitief onderwijs

Kinderen die opgroeien met een opgelopen trauma kunnen binnen een een klas of groep gedrag laten zien wat soms erg heftig of grillig voor de groep en de leerkracht kan zijn. Het gedrag wat een kind met trauma laat zien, overkomt hen.

Het is een reactie op eerdere gebeurtenis(sen). Dat weten we vaak en toch kan het zo moeilijk zijn om hier mee om te gaan. Binnen een groep leerlingen zijn er vaak meer kinderen met een vroeg opgelopen trauma dan waar je nu misschien aan denkt. Tijdens deze workshop gaan we in op wat trauma is en wat dit betekent voor het onderwijs in je groep.

Opbrengst:
Je zult door de metaforen die we tijdens de workshop aan de orde laten komen, nog meer zicht krijgen wat het trauma voor invloed heeft binnen de onderwijssituatie. Metaforen als de onzichtbare koffer, de ijsberg, de alarmbel etc. komen aan de orde. Maar ook de traumadelen van Rupert, het inzetten van Talenten en het Venster van verduren kun je wellicht meer aan elkaar koppelen.
Je zult na afloop ervaren hebben dat juist de kleine (non-)verbale communicatie van de leerkracht ook zo van invloed is; je bent (nu al) meer van betekenis dan je zelf denkt!

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 90 euro p.p.
Deelnemers: min 10,  max 25

Direct aanmelden

14 mei '25

Een introductie op ASS en ADHD

Deze workshop wordt gegeven door de Ambelt

Autisme en/of ADHD zijn classificaties die we bij onze leerlingen tegen kunnen komen. Hoe kunnen we bepaald gedrag verklaren bij leerlingen met een dergelijke ontwikkelingsstoornis?

Deze workshop is geeft een introductie ASS en ADHD vanuit actuele theorie en biedt (basis)kennis en praktische handelingsadviezen richting de onderwijssetting.

Opbrengst:

Na de  bijeenkomst heb je basiskennis over ASS en ADHD. We kijken naar de mogelijke invloed daarvan op de ontwikkeling van leerlingen en we proberen gedrag te verklaren vanuit de beperkingen die deze leerlingen mogelijk ervaren. Vanuit theoretische invalshoek proberen we de link te maken naar wat wij tegenkomen in de praktijk gedurende een schooldag.

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 90 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

4 juni '25

Werken met aandacht

We verwachten vaak van kinderen dat ze met focus aan het werk kunnen. Maar een goede werkhouding is meer dan alleen een goede concentratie.

Wat zijn onderliggende factoren en op welke manier zijn deze van invloed op de werkhouding?

Opbrengst:
Tijdens deze workshop maak je kennis met de theorie van ‘Werken met Aandacht’ en word je je bewust hoe lichamelijke factoren, alertheid en motivatie van invloed zijn op aandacht en concentratie, het topje van de ‘werkhoudings-piramide’.

Door middel van een leerkracht- en leerling vragenlijst ga je voor jouw leerling bekijken waar het zwaartepunt van de werkhoudingsproblematiek zit.
Er worden per deelgebied praktische handreikingen gegeven om zodoende de werkhouding van leerlingen verder te optimaliseren.

 

Bestemd voor: Alle onderwijsprofessionals
Locatie: Dr. Spanjaardweg 12, Zwolle
Tijd: 14.30-17.00
Kosten: 90 euro p.p.
Deelnemers: min 5,  max 25

Direct aanmelden

 

Inschrijven en informatie

Direct inschrijven

Inschrijven voor een workshop kan direct via onderstaande button!

Inschrijven

Locatie

Onze workshops vinden plaats op één van de locaties van Onderwijscentrum de Twijn.  De locatie staat bij elke scholing vermeld.

Sprekers

Al onze workshops worden gegeven door experts van het Regionaal Expertiseteam, zij vertalen actuele dieptekennis praktisch naar het onderwijs. Hierdoor is een breed totaalaanbod ontstaan met een multidisciplinair karakter.

Kosten

De kosten voor een workshop staan vermeld bij de betreffende workshop. Lees voor aanmelding onze algemene voorwaarden door, zie sidebar rechtsboven.

Deelnemers

Per workshop wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers aangeven. Mocht een workshop niet doorgaan vanwege een te laag aantal deelnemers dan wordt u vooraf per mail op de hoogte gebracht. Is een scholing vol, dan wordt de website aangepast.

 

Impressie van ons seminar ‘Ik zie jou!’

31 maart 2022

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06