Direct naar content

Veelgestelde vragen

Uw kind brengt heel wat uren door op de Twijn. Logisch dat u vragen heeft.
Op deze bladzijde geven wij op zoveel mogelijk vragen antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons. Dan geven wij u antwoord en nemen uw vraag op in de lijst. Dan hebben andere ouders daar ook weer wat aan.

Ze staan voor onze drie afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Expertisecentrum voor leerlingen met begeleiding van De Twijn op reguliere scholen.
Maar ze staan ook voor onze drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.
Ten slotte staan ze ook voor de drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst: wonen, leren/werken/dagbesteding en vrije tijd.

 1. Leerlingen met lichamelijke beperkingen. Ze zijn afhankelijk van anderen in het dagelijkse leven of bij het kunnen volgen van onderwijs.
 2. Leerlingen die het normale tempo in het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, bijvoorbeeld door ziekte of verstandelijke beperkingen.
 3. Leerlingen die intensieve begeleiding vragen, bijvoorbeeld door gedragsproblematiek.

Elke leerling is welkom als het Samenwerkingsverband daartoe besluit en als de leerling zelf:

 • kan functioneren in een klas van 8-16 leerlingen
 • het dagritme aan kan
 • geen gevaar is voor zichzelf, medeleerlingen of personeel
 • kan functioneren in een omgeving zonder sloten en hekken
 • minstens in beperkte mate kan zien en horen

Dat is heel verschillend. De ene leerling kan na de Twijn naar het vervolgonderwijs, een andere leerling vindt betaald werk en weer een andere vindt een plaats in een activiteitencentrum. Samen met de ouders/verzorgers zoeken we naar een geschikte plek.
In ieder geval leren alle leerlingen met hoofd, hart én handen. Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid zijn daarbij belangrijke woorden.

Soms wil een leerling graag iemand meenemen om een dag mee te maken op school. Over het algemeen werken wij daar graag aan mee, maar er is vooraf toestemming nodig van de groepsleiding.

Het Speciaal Onderwijs, locatie Boterdiep, Sleedoornstraat & Violierenstraat  en het Voortgezet Speciaal Onderwijs, locatie Hengeveld College hebben ieder een eigen schoolgids.
Sinds een paar jaar reiken we de schoolgids (als boekje) niet meer uit aan alle ouders. We verwijzen daarvoor naar de website.
Wilt u een geprinte schoolgids ontvangen? Bel dan even T 038 – 453 55 06, dan sturen we er een toe.

Op onze locaties Boterdiep en dr. Hengeveldweg is opvang van uw kind mogelijk na schooltijd, in vakanties en/of op studiedagen.

Voor opvang door ‘De Kameel‘ kunt u contact opnemen met: sdekker@de-kameel.nl.

 

Ouder(s)/verzorger(s) en vervoerders bepalen zelf of het verantwoord is om te rijden. DE SCHOOL IS ALTIJD OPEN.

Aanvragen voor ondersteuning en sponsoring lopen allemaal via de Kerstpakket-actie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
Toelichting:
Er bestaan inmiddels heel wat organisaties die zich bezighouden met onze doelgroep leerlingen: onderzoek naar bijzondere ziektebeelden, vakanties voor kinderen met een beperking, doe-een-wens-stichtingen enzovoorts. Logisch dus dat ouders soms een beroep op ons doen om deze organisaties financieel te ondersteunen. Want wij zijn uitermate betrokken bij onze leerlingen en willen het beste voor hen.
Toch geeft dat een wat ongemakkelijk gevoel bij onze medewerkers: als je één organisatie steunt, waarom dan de andere niet? Kun je zomaar weigeren? Op hoeveel vragen kun je ingaan?
Daarom gaan we deze aanvragen beter kanaliseren. U kunt via onze directeur, Pieter Greidanus, een organisatie/stichting voordragen voor opname in onze kerstpakket-actie. Dit kerstpakket wordt verspreid onder alle 38 scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Medewerkers kunnen ervoor kiezen het bedrag van hun kerstpakket te geven aan een van de daarin opgenomen goede doelen.
De afgelopen jaren zijn meerdere goede doelen in de Kerstpakket-actie met succes vertegenwoordigd. Voor eventuele deelname aan de actie, moet uw voordracht vóór de zomervakantie van datzelfde jaar bij ons binnen zijn.

We verwijzen u daarvoor graag naar twee documenten op onze website onder:
Informatie voor ouders:
- Privacy en informatiebeveiliging
- Media (digitaal richtlijn gebruik)

HOOFDLUIS

Een luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Iedereen kan luizen krijgen, want luizen zijn echte overlopers. De luizencontrole op school is een aanvulling. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor regelmatige controles bij uw kind. Controleer uw kind vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. U kunt het beste het haar van uw kind controleren met een luizenkam, ga daarbij stevig over de huid. Veeg de kam af aan keukenpapier en controleer of er luizen op zitten. Kijk vooral achter de oren, voorhoofdsharen en in de nek. Laat de leerkracht gelijk weten wanneer uw kind luizen heeft, zo kunnen we gelijk maatregelen nemen om verdere uitbreiding te voorkomen. Zodra u luizen heeft ontdekt, dan is het belangrijk dat u snel begint met behandelen. Uw kind dient eerst thuis gestart te zijn met de behandeling voor het naar school gaat. Voor meer informatie of tips kunt u terecht bij het RIVM (www.rivm.nl) of bij de apotheek.

Alle OOZ scholen hebben dezelfde klachtenregeling https://ooz.nl/governance/, Klachten.

Op de Twijn hebben we onze eigen contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij klachten van leerlingen, ouders en medewerkers die volgens de normale lijnen of in onderling overleg niet opgelost kunnen worden.
Voor SO: Tineke Kamphuis: t.kamphuis@ooz.nl
Voor VSO: Mirjam Korterink: m.korterink@ooz.nl

De (externe) vertrouwenspersoon voor alle OOZ scholen is Gerard Dijkstra, Buro Konfidi Vertrouwenspersonen. Hij is bereikbaar via info@konfidi.nl.

Op de Twijn hanteren we het landelijk protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onze orthopedagogen en maatschappelijk werkenden zijn aandachtfunctionaris: zij bewaken de interne procedure en zorgen ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt. Een medewerker kan signalen bij de aandachtfunctionaris neerleggen, die vervolgens – als dat nodig is – de vijf stappen van de meldcode doorloopt.
Alle  collega’s hebben scholing over de Meldcode gevolgd.

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs:
Elke medewerker van school is meldplichtig en moet vermoedens van seksueel misbruik melden bij het bevoegd van gezag van de school (directie/directeur onderwijs).
Het bevoegd gezag doet vervolgens aangifte bij justitie of politie.

Op de website www.oudersenonderwijs.nl kunt u meer lezen over onder andere de vijf stappen.

Het leerlingvervoer is een zaak tussen u en de vervoerder. De gemeente waar u woont, geeft aan met welke vervoersbedrijf uw kind naar school gaat.
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet meerijdt, moet u dit zelf doorgeven aan de vervoerder.

Bij Boterdiep, Violierenstraat en Sleedoornstraat is parkeergelegenheid vlakbij school.
Bij de dr. Hengeveldweg zijn parkeerterreinen, maar die staan vaak vol. U kunt eventueel vragen of er een parkeerplaats voor u gereserveerd kan worden.
Bij het ziekenhuis moet u betalen. Let op: een auto zomaar langs de kant van de weg op een taxiplaats wordt bekeurd!

Leerlingen van de Twijn stromen uit naar:

 • diplomagericht vervolgonderwijs
 • arbeid/ arbeidsmatige dagbesteding
 • ervaringsgerichte dagbesteding

Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.
Als dat lukt op de gewone school is dat mooi: dichtbij huis, met klasgenoten die in de buurt wonen, zo gewoon mogelijk, gewoon meedoen.
Maar dat lukt niet altijd. De klassen zijn te groot, er is niet genoeg tijd of geen geld voor extra hulp. En soms is er niet genoeg kennis over wat een kind nodig heeft.
Dan is ook Speciaal Onderwijs zoals op de Twijn Passend Onderwijs.
Daarvoor is wel een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het Samenwerkingsverband.
Het ministerie heeft speciaal een website over passend onderwijs   gelanceerd. Daar is veel informatie te vinden.

Om leerlingen die extra steun nodig hebben een passende plek te kunnen bieden, werken zowel reguliere als speciale scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samen in zogenaamde Samenwerkingsverbanden.
Als een reguliere school een leerling onvoldoende ondersteuning en zorg kan bieden, meldt de school de leerling aan bij het Samenwerkingsverband. Zij bepalen of een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal onderwijs. Het Samenwerkingsverband kan ook besluiten arrangementen in te kopen om de leerling in het reguliere onderwijs te ondersteunen.

Iedere leerling in het speciaal onderwijs krijgt één keer in de week zwemonderwijs in ons eigen oefenbad. Meestal tot ze voor hun eerste diploma kunnen afzwemmen bij een gewone zwemschool.
Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan alleen nog zwemmen als dit door de Commissie van Begeleiding is aanbevolen. Dit valt onder therapiezwemmen in het bad van Vogellanden. Wij vragen de ouders het busvervoer hiervoor zelf te regelen.

Omdat steeds meer leerlingen gebruik maken van de inzet van extra verzorging/begeleiding op school hebben we het hele proces, van melding tot aanvraag en inzet tegen het licht gehouden voor u op een rij gezet. Ook hebben we een uitgebreide uitleg gemaakt voor groepsleiding en begeleiders.

Op de Twijn hebben we vanuit de onderwijsbekostiging de mogelijkheid om per leerling maximaal 3 uur per week individuele verzorging/begeleiding te bieden. (Bij de hoogste categorie van de toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband)

Deze inzet blijkt steeds vaker onvoldoende te zijn. Soms heeft een leerling meer nodig: om gedrag te reguleren, om verzorgd te worden, om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan de les.

De leerkracht en orthopedagoog vullen dan onze rekenmodule (‘de minutenwals’) in. Daaruit blijkt dan hoeveel uren (handen) we te kort komen om het voor een leerling mogelijk te maken aan het onderwijsprogramma deel te nemen. Vervolgens vragen we ouders een aanvraag te doen voor een indicatie voor extra verzorging/begeleiding op school. Onze coördinator  helpt ouders bij het indienen van deze aanvraag.

 

 

De begeleider wordt ingehuurd vanuit PGVZ, FRIONzorg of de Kameel, afhankelijk van wat praktisch het beste uitkomt (qua planning / combinatie met uren voor andere leerlingen, efficiënte inzet van uren) en welke kennis/specialisatie nodig is.

We kiezen ervoor met zo min mogelijk verschillende aanbieders te werken om grip te houden op kennis, kwaliteit en planning van begeleiding. Daarom kunt u niet uw eigen begeleiders op school inzetten.

Voor deze extra inzet maken de leerkracht en de orthopedagoog een inzetplan. Ze omschrijven daarin de doelen van de extra ondersteuning op school. Dit plan wordt met de ouders besproken. De doelen komen in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en worden minimaal 2x per jaar geëvalueerd door de groepsleiding, begeleider, orthopedagoog en teamleider, bij de leerlingbespreking. Als zij het nodig vinden iets te wijzigen in uren, inzet of doelen, overleggen zij met de ouders.

Als uw kind een revalidatie-indicatie heeft, betrekken we de begeleider bij de voorbereiding van het BPO en overleggen we met u ook of de begeleider bij het BPO aanwezig kan zijn.

De leerkracht houdt u op de hoogte van de vorderingen die uw kind maakt. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor deze schoolvorderingen.

De begeleider neemt zo nodig contact met u op over de dagelijkse gang van zaken.

Als u vragen hebt over de doelen/inhoud van de begeleiding, kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Mocht uw kind ziek zijn vragen wij u dit zelf door te geven aan de begeleider: zo mogelijk de avond van tevoren. Als uw kind ’s nachts ziek geworden is, graag de ziekmelding vóór 7.15 uur doorgeven aan de begeleider.

U ontvangt bij aanvang van de begeleiding de contactgegevens van de begeleider. Verder graag alleen bellen onder werktijd: tussen 8.00 en 17.00 uur. gebruik WhatsApp of andere berichtapps alleen voor incidentele, korte meldingen. Ziekenhuisbezoek en andere afspraken graag 4 werkdagen van tevoren doorgeven aan de begeleider.

Als afwezigheid van de leerling niet op tijd is doorgegeven, worden de uren wel gefactureerd. Verder maakt de school afspraken met u over of uw kind naar school kan als de begeleider afwezig is en er geen vervanging mogelijk is, en of de begeleiding eventueel bij ziekte ook thuis inzetbaar is. De school maakt ook afspraken met u over begeleiding tijdens eventuele schoolreisjes.

De Twijn is een openbare school waar ruimte is voor alle gezindten. Wij bieden onze leerlingen de gelegenheid tot het volgen van levensbeschouwelijk onderwijs. Tijdens deze lessen worden eigen ervaringen van leerlingen gekoppeld aan opvattingen, beelden en rituelen die zij om zich heen tegenkomen. De basis is de christelijke traditie, van waaruit ook andere wereldgodsdiensten en religies beschouwd worden.
De lessen levensbeschouwing worden groepsdoorbroken gegeven, dat wil zeggen dat leerlingen van verschillende groepen deze lessen gezamenlijk volgen. U kunt aangeven of u wilt dat uw kind deze lessen volgt.

We zijn een Gezonde School, dus we besteden bij de lessen aandacht aan gezond eten en leven.

Op het Speciaal Onderwijs hebben we richtlijnen:
Verjaardagen van leerlingen  
Kinderen krijgen op school al gauw zo’n 25 traktaties per schooljaar. Dat mag ook, want jarig zijn is feest!
Wel vragen we ouders om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid om een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars.
Kijk op de site van het Voedingscentrum voor leuke en gezonde traktaties.
De leerling mag in het eigen team de klassen rond met een klasgenootje. Als ze dat willen, mogen de ouders daarbij in overleg met de groepsleiding aanwezig zijn.

Eten en drinken 
De leerlingen eten en drinken drie keer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en twee keer op woensdag.
De leerlingen nemen eten en drinken (voorzien van naam!) mee van thuis.
Snoepen is niet toegestaan. Ook toetjes of iets dergelijks zien we als snoep.
In geval van een dieet kunt u altijd overleggen met de groepsleiding.

De leerlingen eten fruit en brood. Het is handig wanneer u het fruit volledig klaargemaakt en in een afsluitbaar bakje meegeeft naar school. Brood graag voorgesneden zoals uw kind dat thuis ook krijgt. De kinderen kunnen dan netjes eten. Wanneer er fruit of brood over is, gaat dit weer mee terug naar huis. Leerlingen met een lange reistijd kunnen voor ze naar huis gaan nog een sultana of biscuitje eten. In verband met leerlingen met pinda-allergie zijn wij een pindavrije school.

In het kader van een ‘gezonde school’ vragen we aandacht voor het volgende met betrekking tot het drinken:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor drie momenten drinken meegeven;
 • op woensdag voor twee momenten drinken meegeven;
 • voor de lunch gaat de voorkeur uit naar een melkproduct, halfvolle melk, karnemelk, yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers;
 • Geen koolzuurhoudende dranken (geen cola, sinas et cetera);
 • Graag in een goed sluitende beker meegeven, voorzien van naam.

Op het Voortgezet Speciaal Oonderwijs  hebben we geen harde afspraken, maar ook hier geldt: liever gezond!

Bij de gymles: Leerlingen die niet in een rolstoel zitten kleden zich voor gym om: gymschoenen, een gymbroek en een T-shirt. Er is na de les helaas geen tijd om te douchen. Voor oudere leerlingen kan deodorant een goed idee zijn.

Bij zwemles: Zwemkleding en een (grote) handdoek, en zonodig een zwemluier.

De school beschikt zelf over drijfmiddelen, maar overlegt u rustig met de gymdocent als uw kind iets heel speciaals gebruikt.

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de groepsleiding met de ouders van iedere groep het jaarprogramma. Mooi moment ook voor de ouders om elkaar te leren kennen.
Verder zijn er contactavonden waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
Ten slotte worden er thema-avonden georganiseerd. Een digitaal platform waaraan alle ouders kunnen deelnemen. Thema’s kiezen we in nauwe samenspraak met een vaste groep betrokken ouders. U vindt de datums in de agenda. U krijgt voor alle bijeenkomsten een uitnodiging.

Lestijden

Boterdiep 5                                                              Violierenstraat 42 & Sleedoornstraat 1
maandag
08:45 – 15:00 uur                                                   08.30 – 14.45 uur
dinsdag
08:45 – 15:00 uur                                                   08.30 – 14.45 uur
woensdag
08:45 – 12:30 uur                                                   08.30 – 12.15 uur
donderdag
08:45 – 15:00 uur                                                   08.30 – 14.45 uur
vrijdag
08:45 – 15:00 uur                                                   08.30 – 14.45 uur

Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een half uur pauze, die ook voor verzorging of rusten gebruikt kan worden.

maandag       08:30 – 15:00 uur
dinsdag         08:30 – 15:00 uur
woensdag     08:30 – 12:45 uur
donderdag    08:30 – 15:00 uur
vrijdag           08:30 – 15:00 uur

Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een half uur pauze, die ook voor verzorging of rusten kan worden gebruikt.

Als een leerling onverwacht afwezig is door ziekte of door persoonlijke omstandigheden, moet u dat vóór 08.15 uur op het centrale telefoonnummer 038 453 55 06 doorgeven aan de school.

Wij informeren Vogellanden zodat ouders niet twee keer hoeven te bellen.

Wanneer er een afspraak bij Vogellanden staat (technisch spreekuur of controle-afspraak bij de  revalidatie-arts)  is het aan ouder(s)/ verzorger(s) zelf om met Vogellanden te bellen voor een nieuwe afspraak.

Het is verder aan ouders om de ziekmelding/ afmelding, indien van toepassing, ook door te geven aan:
– het taxivervoer en/of
– persoonlijk begeleider van FRION, de Kameel of PGVZ en/of
– de buitenschoolse opvang.

Wij zijn als school altijd open en vangen de leerlingen die naar school komen altijd op.

Het kan zijn dat niet al het personeel op school aanwezig is, juist vanwege die slechte weersomstandigheden. In dat geval krijgen de leerlingen een alternatief dagprogramma aangeboden.

De vervoerder/taxichauffeur beslist in eerste instantie of het verantwoord is de leerlingen naar school te vervoeren. Als het weer  dit niet toelaat, neemt de vervoerder een besluit en geeft dit eerst door aan de ouders/verzorgers en vervolgens aan de school, zodat wij en Vogellanden rekening kunnen houden met de afwezigheid van leerlingen.

Wanneer een afspraak bij Vogellanden niet doorgaat, nemen de ouder(s)/ verzorger(s) zelf contact op met Vogellanden voor een nieuwe afspraak.

De schoolverpleegkundige neemt bij elke nieuwe aanmelding contact op met de ouders/verzorgers over medicijngebruik en instrueert de onderwijsassistent. De assistenten houden een uitdeellijst bij.

Aan het begin van het schooljaar vragen wij ouders/verzorgers de informatie over medicijnen van uw kind op de medische kaart te controleren en eventueel aan te passen.

Als er in de loop van het jaar veranderingen zijn, verzoeken wij u dringend ons daarover bericht te sturen.

Als je 18 wordt, verandert er van alles. Sommige zaken worden geregeld en voor andere moet jij zelf iets doen, eventueel samen met je ouders/verzorgers.
In een aantal gevallen is het verstandig dat je al dingen regelt voordat je 18 wordt. Bijvoorbeeld voogdij, curatele en bewind. Hierover verderop meer.

Maak samen afspraken
Tot je 21 jaar wordt, zijn je ouders/ verzorgers wettelijk verplicht om je te helpen in levensonderhoud en bij je studie. Het is goed om duidelijke afspraken te maken over wat je van ze kunt verwachten op het moment dat je 18 wordt. Zo weten jullie allebei waar je aan toe bent. Kijk eens of je de onderstaande zaken alleen of samen met je ouders kunt regelen.

Stichting Special Heroes Nederland 
Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Ook dan wil je het beste uit jezelf halen, je vrije tijd goed besteden en plezier maken. Net als iedereen.

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren van sportieve en actieve culturele activiteiten.

Op de Twijn bieden wij de volgende stimuleringsprogramma’s aan.

Op de Twijn worden in veel gevallen kinderen geholpen op het toilet, bij het omkleden voor zwemmen/gymmen en bij transfers. Bij leerlingen met geen of een minimale stafunctie kan dat een belastende handeling zijn. We willen dat onze mensen veilig en verantwoord tillen en werken, om zo de gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Voor de leerlingen maar ook voor de collega’s! We zijn zuinig op beiden.

Ook de Arbowetgeving stelt eisen aan de werksituatie. Bijvoorbeeld: bij vaker tillen op één dag niet meer dan 15 kg, til niet alleen/zonder hulpmiddel.

Vandaar dat we afspraken hebben over het tillen. Sommige van die afspraken zijn ook belangrijk voor u om te weten:

Wij hanteren binnen de Twijn de regel dat wanneer een leerling meer dan 25 kg weegt en geen of een minimale stafunctie heeft, hij/zij getild moet worden met een tillift. De leerling heeft hiervoor een eigen tilzak en heeft die standaard in zijn/haar rolstoel. Anders moeten onze assistenten bij ieder gebruik van de tillift een tilzak onder de leerling doen, wat een sterk rugbelastende handeling is, die ook nog eens extra (onderwijs)tijd kost.

 • Het schoonhouden (wassen) en controleren van deze tilzak is de verantwoordelijkheid van ouders.
 • Voor iedere leerling die getild moet worden, maken we een tilprotocol, met daarin de wijze van tillen op school, en de bijbehorende hulpmiddelen en afspraken. Dit protocol moet ondertekend worden door de ouders.
 • De ergotherapeuten van Vogellanden kunnen u eventueel adviseren over de tilsituatie thuis.

HOOFDLUIS

Een luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Iedereen kan luizen krijgen, want luizen zijn echte overlopers. De luizencontrole op school is een aanvulling. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor regelmatige controles bij uw kind. Controleer uw kind vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. U kan het beste het haar van uw kind controleren met een luizenkam, ga daarbij stevig over de huid. Veeg de kam af aan keukenpapier en controleer of er luizen op zitten. Kijk vooral achter de oren, voorhoofdsharen en in de nek. Laat de leerkracht gelijk weten wanneer uw kind luizen heeft, zo kunnen we gelijk maatregelen nemen om verdere uitbreiding te voorkomen. Zodra u luizen heeft ontdekt, dan is het belangrijk dat u snel begint met behandelen. Uw kind dient eerst thuis gestart te zijn met de behandeling voor het naar school gaat. Voor meer informatie of tips kunt u terecht bij het RIVM (www.rivm.nl) of bij de apotheek.

Hulp nodig?

Aanmelden

Liever bellen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

038 453 55 06